En hållbar framtid

FireTech bygger för framtiden – vår målsättning är att bedriva en sund
verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt månar om våra
medarbetare. Vi ska leverera en stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade
risker och ett gott affärsetiskt förhållningssätt. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt verksamhetssystem och våra policys inom arbetsmiljö, kvalitet & miljö samt personlig integritet. Dessutom går arbetet hand i hand med vår ESG-policy.

Miljöansvar genomsyrar hela vår verksamhet. FireTech är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001, vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar för att minska vår miljöbelastning. Vi beaktar relevanta miljökrav i projekt och arbetar aktivt med att ta fram resurseffektiva brandskyddslösningar för att minska projektets påverkan på miljön.

Ekonomiskt ansvar Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden med
beställare, underleverantörer, långivare och medarbetare. Våra affärsmässiga mål grundas i
långsiktig stabilitet och lönsamhet, men får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor.

Socialt ansvar Vi har en trygg och säker arbetsmiljö, där vi månar om våra medarbetares hälsa och
personliga utveckling. Våra arbetsplatser präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald. Vi bidrar
till ett bättre samhälle genom att vara engagerade i ungdomars möjlighet att utvecklas och att bidra
till forskning inom hälsa.

Etiskt ansvar Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch och stödjer en korrekt och allsidig
konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Vi tillämpar god affärssed baserat på ärlighet,
saklighet och öppenhet och förväntar oss motsvarande av alla parter vi gör affärer med. Vårt
agerande sker på ett sätt som aldrig sätter oss eller våra affärspartners i beroendeställning till
varandra.

Samhällsengagemang

Vi vill vara med och utveckla samhället. FireTech har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just ungdomar.

Praktik & examensarbeten
På FireTech samarbetar vi med både Universitet och Yrkeshögskolor och erbjuder så väl LIA-praktik som möjligheten att utföra examensarbete hos oss. Vi engagerar oss också genom att föreläsa på
högskolor. Det skapar en inblick i branschen och ger ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och
har möjlighet att påverka sitt liv i positiv riktning. Vi gör det genom att stödja SOS Barnbyar.

Certifieringar

FireTech har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad behörig ingenjör gassläcksystem
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
Certifierad behörig ingenjör utrymningslarm
Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
Intygad produkt Hydrauliskt beräkningsprogram
ISO 9001
ISO 14001
RI.SE Sakkunnig inom brandskydd