En hållbar framtid

FireTechs målsättning är att bedriva en hållbar verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt värnar om våra medarbetare. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet.

I bygg- och fastighetsbranschen där FireTech verkar kan vi se en tydlig trend där hållbarhetskraven utökas och skärps med jämn takt. Både EU:s Taxonomi, samt bygg och anläggningsbranschens
färdplan för fossilfri konkurrenskraft är tydliga bevis för detta.

På FireTech vill vi vara med i den hållbarhetsutveckling som sker i branschen och har därför beslutat om tre fokusområden inom hållbarhet FireTech ska arbeta med de kommande åren. Vi har även kopplat de olika fokusområdena till FNs globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vill du läsa mer om FireTechs hållbarhetsarbete kan du göra det i vår koncerngemensamma hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2021/2022


Våra Fokusområden

Arbetsmiljö
FireTechs första fokusområde är Arbetsmiljö. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande genom FireTechs arbete med:

• Medarbetarundersökningar
inefattande mål och uppföljning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Säkerhetsarbete
Minskad negativ klimatpåverkan
FireTechs andra fokusområde är Minskad negativ klimatpåverkan. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 12 Hållbar konsumtion och produktion genom FireTechs arbete med:

• Cirkulär ekonomi
• Redovisning och uppföljning av
FireTechs koldioxidutsläpp
• Brandskydd av fastigheter
Styrning och ledarskap
FireTechs tredje fokusområde är Styrning
och ledarskap. Detta är kopplat till FNs
Globala mål nr. 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
genom FireTechs
arbete med:

• Code of conduct
• Leverantörsbedömning
• Lärlingsprogram
• Inproconskolan


Policyer inom hållbarhet

Samhällsengagemang

Vi vill vara med och utveckla samhället. FireTech har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just ungdomar.

Praktik & examensarbeten
På FireTech samarbetar vi med både Universitet och Yrkeshögskolor och erbjuder så väl LIA-praktik som möjligheten att utföra examensarbete hos oss. Vi engagerar oss också genom att föreläsa på
högskolor. Det skapar en inblick i branschen och ger ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och
har möjlighet att påverka sitt liv i positiv riktning. Vi gör det genom att stödja SOS Barnbyar.

Certifieringar

FireTech har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad behörig ingenjör gassläcksystem
Certifierad behörig ingenjör brandlarm
Certifierad behörig ingenjör utrymningslarm
Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
Intygad produkt Hydrauliskt beräkningsprogram
ISO 9001
ISO 14001
RI.SE Sakkunnig inom brandskydd