En bra arbetsmiljö

FireTech ska erbjuda en utvecklande arbetsmiljö med en öppen företagskultur som gör att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på sitt arbete. Vi på FireTech vill vara en förebild inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Därför är ett aktivt arbetsmiljöarbete en naturlig del i våra företags vardag. Genom en god arbetsmiljö ökar engagemanget och trivseln, vilket bidrar till nöjdare medarbetare och kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Samtliga medarbetare på FireTech ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa. Varje medarbetare har ett ansvar för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Genom att ha en god arbetsmiljö ökar engagemanget och trivseln på företaget, vilket bidrar till nöjdare och effektivare medarbetare.

Att ha en trygg och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet på FireTech. Vi har en nollvision avseende arbetsolyckor och våra medarbetare ska aldrig känna oro för sin hälsa på sitt arbete.

FireTechs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för det arbetsmiljöarbete vi utför. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i företagspolicyn och utgår från gällande lagstiftning.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på- och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Detta uppnår vi genom att:

 • förebyggande analysera de risker som finns på arbetsplatsen och tillhandahålla säker utrustning och kvalitetssäkra arbetsmetoder.
 • våra medarbetare utifrån den nivå de befinner sig på ska ha den kompetens och de befogenheter som krävs.
 • förebygga förslitningsskador, olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel.
 • följa de krav som ställs av lagar, avtal och myndigheter.
 • regelbundet erbjuda hälsoundersökning hos avtalad företagshälsovård.
 • alla tillbud och olycksfall rapporteras och vidtar de åtgärder som krävs.
 • årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • det alltid ska råda tydliga fördelningar av ansvarsområden och arbetsuppgifter på våra arbetsplatser.
 • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Mångfald- och jämställdhetspolicy

FireTech ska vara en positiv arbetsplats med en öppen företagskultur som gör att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på sitt arbete. Vi är av uppfattningen att medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv bidrar till ett innovativt klimat. En mångfald bidrar till bred kompetens, vilket i sin tur bidrar till långsiktig framgång.

Detta uppnår vi genom att:

 • vi har en nolltolerans när det gäller trakasserier, kränkningar och särbehandling.
 • alla medarbetare ska visas respekt och behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • om diskriminering förekommer ska det uteslutande tillsättas en utredning och vidtas lämpliga åtgärder.
 • aktivt arbeta för att öka mångfalden i företaget då vi tror att mångfald av olika bakgrunder, kompetenser, erfarenheter och idéer bidrar till ökad kreativitet och nya lösningar.
 • lönen på medarbetarna fastställs på samma sätt oavsett kön, etnicitet och bakgrund.
 • det är arbetets art, prestation och kompetens som är styrande för den individuella lönesättningen.
 • vara ett gott föredöme och arbeta utefter företagets värderingar i vårt ledarskap.

Alkohol- och drogpolicy 

Våra arbetsplatser ska vara fri från alkohol-, läkemedels- och narkotikamissbruk. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller narkotika på arbetsplatsen. Den person som är alkohol eller drogpåverkad på arbetet ska omedelbart sändas hem. Det är den drogpåverkade personens närmaste chef som är ansvarig för att medarbetaren kommer hem på ett säkert sätt. 

Alla medarbetare på företaget ska känna till riskerna med alkohol och drogpåverkan, för att kunna ta ansvar för sitt egna förhållningssätt. Ledningen på företaget har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för alkohol- och drogfrågor. Det innebär att ledningen aktivt verkar för att företagets arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Ledningen har en skyldighet att ingripa när en medarbetare är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger. Alkohol- och drogpolicyn finns för att tydliggöra ansvarsförhållanden och de handlingsvägar som finns om alkohol och/eller drogberoende upptäcks.

På FireTech är det alla medarbetares ansvar att:

 • Alltid vara nykter och drogfri på arbetet.
 • Ha kännedom om innehållet i alkohol- och drogpolicyn.
 • Vid personliga missbruksproblem aktivt arbeta för att förbättra sin situation och delta i de rehabiliteringsprogram som planeras.
 • På FireTech visar vi solidaritet bland våra medarbetare.

Som arbetskamrat är det viktigt att:

 • Visa att man bryr sig när en arbetskamrat mår dåligt.
 • Inte acceptera onykterhet eller drogpåverkan på arbetet.
 • Inte dölja missbruksproblem.
 • Kontakta sin närmaste chef när man misstänker att någon har missbruksproblem.

ESG-policy

Som en del av Inprocon-koncernen arbetar FireTech enligt Inprocons ESG-policy, vilken avser koncernens gemensamma arbete inom Environmental, Social and Corporate Governance Responsibility.

Du kan ta del av denna policy på Inprocons hemsida här.