ESG

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt ledningssystem och våra policys inom arbetsmiljö, kvalitet & miljö samt personlig integritet. Dessutom går arbetet hand i hand med vår ESG-policy.

Miljöansvar genomsyrar koncernens hela verksamhet. Våra företag har rutiner som säkerställer att miljökraven uppnås vid val av underleverantörer, inköp, avfallshantering, transporter med mera. Inför varje projekt tas en miljöplan fram. Vi använder bara material som är godkända enligt Sunda Hus byggvarubedömning och arbetar aktivt med logistikplanering och resurseffektivisering för att minska vår påverkan på miljön.

Ekonomiskt ansvar Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden med beställare, underleverantörer, långivare och medarbetare. Våra affärsmässiga mål grundas i långsiktig stabilitet och lönsamhet, men får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor.

Socialt ansvar Vi har en trygg och säker arbetsmiljö, där vi månar om våra medarbetares hälsa och personliga utveckling. Våra arbetsplatser präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald. Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att vara engagerade i ungdomars möjlighet att utvecklas och att bidra till forskning inom hälsa.

Etiskt ansvar Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch och stödjer en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Vi tillämpar god affärssed baserat på ärlighet, saklighet och öppenhet och förväntar oss motsvarande av alla parter vi gör affärer med. Vårt agerande sker på ett sätt som aldrig sätter oss eller våra affärspartners i beroendeställning till varandra.