Projektering brandskyddRiskanalys 23-04-28

FireTech utför brandriskanalys för Kävlinge Fjärrvärme

På fjärrvärmeverket i Löddeköpinge tillverkas värme genom att förbränna skogsflis och returträ, vilket ersätter gasuppvärmning samt producerar 6000 MWh/år till närområdet. Brandriskerna på en sådan här plats är höga och FireTech finns till hjälp för att säkerställa säkerheten.

På platsen är risken för en stor brand med allvarliga konsekvenser höga, bland annat på grund av stor lagring av bränsle. FireTech fick i uppdrag att ta fram brandskyddsbeskrivning samt utföra en brandriskanalys i samband med ansökan om miljöfarlig verksamhet.  

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det innebär att man måste skicka in en anmälan om miljöfarlig verksamhet, och i det här fallet yttrade sig räddningstjänsten och ville ha en miljökonsekvensbeskrivning, då i form av en brandriskanalys.

Brandriskanalysen innefattar riskanalys avseende brandrisker på anläggningen, brandbelastning, tänkbara tändkällor, risk för brandspridning inom och utom anläggningen, brandvattenförsörjning och släckvattenutredning.

Resultatet av brandriskanalysen är ett antal rekommenderade åtgärder för att minska riskerna, som inkluderar systematiskt brandskyddsarbete, hantering av släckvatten och upprättande av insatsplan.