22-04-22

Vi utför riskanalyser!

I samhällsplaneringen måste det redovisas en riskanalys som ser att vi inte utsätter människor för onödiga risker. På FireTech utför vi riskanalyser med kvalitativa eller kvantitativa metoder där vi tar hänsyn till kundens behov och levererar svar snabbt.

Plan- och bygglagen kräver att vi i samhällsplaneringen redovisar att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och att vi inte utsätter människor för oacceptabelt höga risker med hänsyn till olyckor. Detta kan till exempel gälla olyckor på vägar och järnvägar som transporterar farligt gods eller på farliga verksamheter eller Sevesoanläggningar. Detta kan vi antingen göra kvalitativt där vi med resonemang kan avfärda riskerna, alternativt genom mer fördjupade kvantitativa riskanalyser för att få en tydligare bild av vilka risknivåer som gäller. Vi tar fram dessa riskanalyser snabbt där vi tar hänsyn till kundens förutsättningar och behov.

Kontakta oss för mer information!