Projektering brandskydd 22-01-06

Brandprojektering i Stockholms stadsbibliotek

FireTech har fått i uppdrag att se över brandskyddet, samt frångänglighetsanpassa de publika lokalerna i Stockholms stadsbibliotek. Översynen sker i samband med en underhållsentreprenad som utförs i biblioteket.

Ramin Pourkaveh, brandingenjör på FireTech, berättar att stadsbiblioteket har klassificeringen ”blå” enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Det är den högsta klassificeringen och betyder att fastigheten har synnerligen högt kulturhistoriskt värde. För FireTechs arbete innebär det att de brandskyddslösningar som tas fram måste vara anpassade för att bibehålla byggnadens antikvariska värde, utan att samtidigt göra avkall på människors säkerhet. 

För att förbättra brandskyddet har FireTech utfört en utrymningsanalys för att säkerställa utrymningen för personer som vistas i byggnaden. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionshinder vid utrymning. Dessutom har FireTech tagit fram förslag på åtgärder gällande brandskyddet i befintliga delar av byggnaden för att begränsa brandspridningen. Framförallt har åtgärder utförts på de befintliga dörr- och fönsterpartier i brandcellsgräns samtidigt som man försökt att bevara byggnadens kulturhistoriska värde.

Projektet: Kv. Spelbomskan 16, Asplundhuset
Typ av fastighet: Stockholms stadsbibliotek
Uppdrag: Brandprojekering och utrymningsanalys
Yta: 10 000 kvm
Uppdragsgivare: Stockholms stad
Byggherre: Stockholms stad
Ort: Stockholm
Status: Pågående