Projektering brandskydd

Vi skapar brandskyddslösningar som är optimerade utifrån projektets behov både gällande design, installation och funktion. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar.

Vi projekterar brandskydd för alla typer av byggnader, allt från komplexa anläggningar till enklare fastigheter. Genom att samverka med övriga aktörer och discipliner i projektet tar vi fram helhetslösningar med hänsyn till både kostnadsoptimering, installation och design. På så vis kan vi skapa anpassade lösningar oavsett vilket typ av projekt vi arbetar med.

Att projektera brandskydd handlar inte bara om att hitta en lösning och leverera den till kund. Det handlar om att hitta en lösning och sedan hjälpas åt att realisera den. Brandskyddet inverkar ofta på flera discipliners arbete i ett projekt, därför är det viktigt att vi är tillgängliga och kan rådgöra med övriga aktörer under hela projekttiden. På så sätt skapar vi ett så bra brandskydd som möjligt.

 1. Förstudie
  Vi konkretiserar vilka brandrisker som finns och vilka beräkningar som krävs för att uppfylla lagar och krav. Vi tittar även på kostnadsbesparingar och kundens önskemål samt inventerar det befintliga brandskyddet.
 2. Projektering
  Vi utför beräkningar och tar fram brandskyddslösningar i samverkan med beställaren och övriga discipliner i projektet. Vid behov utförs även riskanalys och projektering av brandfarlig vara
 3. Byggfas
  Vi är med under hela byggtiden och rådgör med både entreprenör och övriga discipliner i projektet. Vi säkerställer även att brandskyddet under byggtiden uppfyller de säkerhetskrav som finns.
 4. Besiktning
  Brandskyddet besiktigas innan anläggningen tas i bruk. Vi agerar även sakkunnig brand och erbjuder underlag för systematiskt brandskyddsarbete och underhåll efter inflytt.

Brandfarlig och explosiv vara

För verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor finns särskilda krav för att undvika oacceptabla risker. FireTech bedömer riskerna och fastställer vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan handla om att skapa brandceller eller annat system som begränsar konsekvenserna vid en olycka. Om mängden brandfarlig vara överstiger tillståndsplikt, utför vi en mer omfattande riskutredning enligt aktuellt regelverk.

Riskanalys – byggnation nära vägar med farligt gods

Riskanalys utförs då detaljplanering sker i anslutning till vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, eller i anslutning till verksamheter som hanterar brandfarlig eller explosiv vara. FireTech identifierar vilken brandrisk de yttre faktorerna utgör för den planerade byggnaden och tar fram en riskanalys. Denna ligger sedan till grund för valet av brandskyddslösningar.

Riskanalysarbetet sker i samråd med såväl kommunen som enskilda verksamheter och fastighetsägare, för att bedöma vilken eller vilka yttre omständigheter som kan komma att påverka brandrisken för den aktuella byggnaden.

Vill du veta mer

Kontakta Alexander Laksman
alexander.laksman@firetech.se
010-150 14 23